Študiski program

Temeljni cilji programa so:

  • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim znanjem in praktično-uporabnim znanjem za delo v elektroenergetiki,
  • oblikovanje samozavesti, kreativnosti in odločnosti pri poslovnih odločitvah in reševanju strokovnih problemov,
  • usposabljanje študentov za spremljanje stroke, uporabo strokovne literature in vseživljenjsko učenje,
  • samostojen razvoj poklicnih znanj, spretnosti in profesionalnosti,
  • oblikovanje odgovornega odnosa do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

 


Študent v programu pridobi:

Generične kompetence:

 • načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih,
 • spremlja razvoj stroke,
 • varuje zdravje in okolje,spremlja poslovanje v delovnem okolju,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • komunicira v slovenskem in vsaj enem tujem jeziku,
 • sporazumeva se s sodelavci in poslovnimi partnerji,
 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo,
 • racionalno rabi energijo, material in čas,
 • uporablja računalniško opremo in programska orodja.

Poklicno-specifične kompetence:

 • spremlja razvojne trende v tehnologijah in materialih,
 • načrtuje in uvaja tehnološke procese in postopke,
 • načrtuje vzdrževanja in popravila v elektroenergetiki,
 • izdela plan izvedbe projektne naloge ali projekta,
 • izvaja meritve v elektroenergetiki in nastavlja relejno zaščito,
 • nadzira obratovalno stanje naprav elektroenergetskega objekta,
 • upravlja elektroenergetske naprave iz centra vodenja ter izvaja stikalne manipulacije,
 • projektira manj zahtevne elektroenergetske instalacije in objekte,
 • nadzira izgradnjo manj zahtevnih instalacij in objektov,
 • vodi oddelek, službo ali izmeno na področju elektroenergetike.